Algemene voorwaarden

Met Thuisgekookt kun je eenmalig, af en toe of regelmatig maaltijden delen met je buurtgenoten. Lees voordat je gebruik wilt maken van Thuisgekookt nog even goed de onderstaande voorwaarden door. Deze voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 20-09-2021.

UITLEG

ALGEMEEN DEEL

Wie is Thuisgekookt?
De website thuisgekookt.nl wordt beheerd door Stichting Thuisgekookt (hierna ook "wij"/"we"/"ons"/"onze"), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55659217, met BTW nummer NL851806181B01 en kantoorhoudende aan de Oudenoord 330, 3513 EX te Utrecht, e-mail adres: info@thuisgekookt.nl

Toepasselijkheid
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website thuisgekookt.nl, alle diensten die Thuisgekookt aan gebruikers van de website (“je”/”jij” en “gebruikers”) levert en de overeenkomst (‘gebruikersovereenkomst’) die via deze website tussen jou en ons tot stand komt. Het bezoeken van de website Thuisgekookt.nl en het gebruik van de diensten van Thuisgekookt betekent dat je akkoord bent met de toepasselijkheid van onze Algemene Voorwaarden. Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om wijzingen op de website thuisgekookt.nl door te voeren zonder dit van tevoren aan te kondigen. Wij raden je dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de website is veranderd.

Thuisgekookt Account
Om actief deel te nemen aan de diensten van Thuisgekookt dien je je te registreren door een account aan te maken (‘Thuisgekookt Account’). Je dient hiervoor de op de website aangegeven stappen te volgen, en daarbij naar waarheid de verzochte informatie in te vullen. In principe kunnen alleen privé personen een Thuisgekookt Account aanmaken.Bij eventuele wijzigingen in je gegevens dien je zo spoedig mogelijk je Thuisgekookt Account te updaten.Je bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor jouw Thuisgekookt Account en het gebruik daarvan. Jouw Thuisgekookt Account is uitsluitend voor jouw persoonlijke gebruik voor het maken van afspraken over het bereiden, delen en/of afhalen van maaltijden ten behoeve van jezelf of een kwetsbare Aanvrager. Je mag je account niet aan andere personen ter beschikking stellen. Je dient je account met een sterk wachtwoord te beveiligen en zorgvuldig met dit wachtwoord om te gaan. Ook moet je zelf zorgdragen voor een veilige computer/telefoon(verbinding). Mocht je het vermoeden hebben dat je Thuisgekookt Account door anderen wordt gebruikt, meldt dit dan per e-mail aan ons.Bij het gebruik van Thuisgekookt en het bereiden, delen en/of afhalen van maaltijden dien je je te houden aan de wet en de normale fatsoensnormen.

Algemene regels voor het gebruik van de website thuisgekookt.nl en de diensten van Thuisgekookt

Omgangsvormen
De belangrijkste factor voor het succes van Thuisgekookt is dat gebruikers vriendelijk en respectvol met elkaar omgaan. We verwachten dat gebruikers fatsoenlijke omgangsvormen hanteren. Communiceer tijdig en helder over je verwachtingen. Behandel elkaar met respect, ook als dingen niet gaan zoals je had verwacht. Probeer het standpunt en de verwachtingen van de ander te begrijpen en los problemen rustig en vriendelijk op.

Regels voor hygiëne
Iedere gebruiker die in het kader van een van de diensten van Thuisgekookt een maaltijd bereidt, dient zich te houden aan de hygiëneregels zoals die in overleg met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit zijn opgesteld.

Regels over het gebruik van de website
Het is niet toegestaan om de personen die als thuiskok of afnemer de website thuisgekookt.nl gebruiken voor andere doeleinden te benaderen dan voor de diensten van Thuisgekookt.Thuisgekookt gelooft in de kracht van delen en hoopt dat de recepten die op de website staan zoveel mogelijk worden gedeeld, zodat iedereen ervan kan profiteren. Mocht je hele onderdelen van de website willen overnemen, dan vragen we je eerst contact met ons op te nemen via info@thuisgekookt.nl.Door het plaatsen van content op website Thuisgekookt.nl geef je ons een eeuwigdurende licentie om deze user generated content te gebruiken in het kader van de functie van Thuisgekookt. Je staat ervoor in dat deze content geen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden. Je vrijwaart Thuisgekookt voor aanspraken van derden die claimen dat jouw user generated content inbreuk maakt op hun (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten.Indien je op Thuisgekookt content ziet die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten, of om andere redenen onrechtmatig is, dan vernemen wij dat graag zodat we waar nodig maatregelen kunnen nemen zoals het verwijderen van de content. Neem hiervoor contact op via info@thuisgekookt.nl.Reviews dienen naar waarheid en in redelijkheid te worden ingevuld en respectvol te zijn. Thuisgekookt behoudt zich het recht voor om Reviews die hieraan niet voldoen te verwijderen.

Duur van de Gebruiksovereenkomst en beëindiging
De Gebruiksovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd en kan door jou op elk moment worden opgezegd. Dit doe je door op Mijn Thuisgekookt aan te geven dat je je profiel wilt wijzigen. Vervolgens vind je op deze pagina de optie mijn account opheffen. Indien je op het moment van de beëindiging van de Gebruiksovereenkomst nog partij bent bij een overeenkomst met een of meerdere Gebruikers (bijvoorbeeld een Afhaalovereenkomst), dien je deze overeenkomst(en) nog wel af te handelen. Thuisgekookt kan een Gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen indien de regels niet gevolgd worden of als wij onze bedrijfsvoering stop zetten.Na beëindiging van de Gebruiksovereenkomst blijven deze Algemene Voorwaarden van toepassing op elk gebruik dat je maakt van de website en de eventuele (financiële) afhandeling van de via Thuisgekookt gesloten overeenkomsten met Gebruikers.

Aansprakelijkheid
De website thuisgekookt.nl is met de grootste zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat de website of de diensten van Thuisgekookt altijd beschikbaar zijn en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. We kunnen ook niet garanderen dat de diensten van Thuisgekookt of de handelingen van de andere Gebruikers voldoen aan jouw verwachtingen.Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij aansprakelijkheid uit voor (de juistheid van) informatie en andere materialen of uitingen die Gebruikers of derden op de website of via de diensten van Thuisgekookt plaatsen of verschaffen (zoals foto/'s en recepten). Wij behouden ons het recht voor om (onaangekondigd) content te verwijderen van de website thuisgekookt.nl.Het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met andere Gebruikers is voor eigen rekening en risico van de Gebruikers. Wij zijn geen partij bij deze overeenkomsten. Voor zover wettelijk toegestaan zijn wij dan ook niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van niet of niet juiste nakoming van de Afhaalovereenkomst of enig ander handelen of nalaten van Gebruikers.Thuisgekookt is verantwoordelijk voor de gevolgen van het stopzetten en terugvorderen van automatische incasso-betalingen.De Kok is onder andere aansprakelijk voor de bereiding van het gerecht (inclusief hygiëne) en de prijs van het gerecht. Gebruikers zijn ook zelf verantwoordelijk voor hoe zij omgaan met elkaars persoonsgegevens. Wij zelf zullen jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons Privacy Statement.

Verwijzingen
De website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button). We wijzen je erop dat Thuisgekookt geen zeggenschap heeft over de inhoud of het beleid van deze websites en niet verantwoordelijk is voor de inhoud of het beleid van die websites (inclusief het privacy beleid).

Overig
Heb je vragen of klachten, dan kun je deze via e-mail of telefoon bij Thuisgekookt kenbaar maken. Wij streven ernaar dat klachten zo snel mogelijk worden opgelost, maar wij garanderen niet dat wij alle klachten kunnen wegnemen.Op de Gebruiksovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen over de Gebruiksovereenkomst en deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter die naar Nederlands recht bevoegd is.

SPECIFIEK GEDEELTE - THUISGEKOOKT ALS PLATFORM VOOR AANVRAGERS EN KOKS

Inleiding
Dit onderdeel van Thuisgekookt is een online platform dat "Aanvragers" en ''Koks" bij elkaar brengt. Via dit platform kunnen Koks aan Aanvragers maaltijden aanbieden.Wanneer je via Thuisgekookt met een andere Gebruiker afspreekt om een maaltijd te bereiden, te delen en/of af te halen, komt tussen jou en die andere Gebruiker rechtstreeks een Afhaalovereenkomst tot stand. De Afhaalovereenkomst omvat de afspraken die de Kok en de Aanvrager via Thuisgekookt met elkaar maken, en ziet onder meer toe op de prijs van de maaltijd, de wijze van betaling en het afhaaltijdstip. Dit wordt in beginsel aangegeven door de Kok bij het aanbieden van een maaltijd. De Afhaalovereenkomst komt tot stand op het moment dat een Aanvrager via de optie ‘maaltijd afhalen’ aangeeft een door een Kok aangeboden maaltijd te willen afhalen. Wij zijn geen partij bij de Afhaalovereenkomst.

Regels
De Kok en Aanvrager dienen zich aan de Algemene Regels [artikel 4] en de Huisregels te houden zoals die hieronder zijn weergegeven.Huisregels KokHuisregels Aanvrager

Betaling
Koks vragen per maaltijd een vergoeding aan de Aanvrager. Die prijs wordt op de website automatisch verhoogd met 10%. De vergoeding wordt ingehouden als de Aanvrager zijn maaltijd besteld.Indien de verschuldigde Commissie niet door middel van de online betaling kan worden geïncasseerd, zullen wij de betreffende Kok in de gelegenheid stellen om het verschuldigde bedrag alsnog binnen 14 dagen aan ons te voldoen. Indien het verschuldigde bedrag ook binnen die termijn niet is ontvangen, zullen wij het Thuisgekookt Account van de betreffende Kok afsluiten. Eventuele kosten die wij in dit verband hebben gemaakt of moeten maken, zullen wij in rekening brengen aan de betreffende Kok.Eventuele geschillen tussen Gebruikers over de prijs van een maaltijd staan niet in de weg aan de verschuldigdheid van de vergoeding aan Thuisgekookt.

Betalingen en annuleringen (losse maaltijden)
Aanvragers betalen voorafgaand aan het bestellen van een maaltijd de totale kosten van hun maaltijd via de website via iDeal, Bancontact en de U-Pas. Eventueel kan ook gekozen worden voor contante betaling, het bedrag wordt dan aan de deur direct voldaan. In dit geval adviseert Thuisgekookt de kok altijd extra na te bellen om zeker te zijn dat de Aanvrager echt zal komen. Het te betalen bedrag bestaat uit de maaltijdprijs die is bepaald door de thuiskok plus de Thuisgekookt commissie.Eventuele geschillen tussen Aanvragers en thuiskoks over de prijs van de maaltijd hebben geen invloed op de aan Thuisgekookt verschuldigde commissie.Aanvragers kunnen individuele maaltijden na betaling niet annuleren.

Betalingen en annuleringen (abonnementen)
Aanvragers kunnen de overeenkomst die is aangegaan en betreft dat een ‘vaste thuiskok’ via een abonnement een vast aantal momenten per week voor de Aanvrager kookt, ten alle tijden opzeggen met in achtneming van het volgende. Als het abonnement 2 doordeweekse (ma-vr) dagen voor het kookmoment wordt opgezegd, ontvang je geen maaltijd meer.Je kan de ‘vaste thuiskokdienst’ of abonnementdienst opzeggen via je dashboard of via de klantenservice of email.Thuiskoks kunnen maaltijden annuleren door dit uiterlijk 24 uur voorafgaand aan het moment dat de maaltijd afgehaald zou worden door te geven in hun account, waarna de Aanvrager geïnformeerd zal worden.

Wijze van betaling; automatische incasso (voor abonnementen)De borg kan via iDeal worden betaald. Als je in het bestelproces voor betaling via iDeal kiest, dan wordt het bedrag van de borg direct van je rekening afgeschreven. Daarnaast geef je toestemming aan Multisafepay (handelend voor Thuisgekookt) om doorlopende SEPA incasso-opdrachten te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven.Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens van jouw betaalmethode geldig en actueel zijn.Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je over voldoende saldo beschikt op het moment van de betaling.Als je het niet eens bent met een SEPA-incasso afschrijving als bedoeld onder §6(1) kun je deze onder de voorwaarden afgesproken tussen jou en je bank laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht (8) weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.Als een betalingsopdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of verouderde betaalgegevens en/of overige geschillen, kunnen de maaltijden nog steeds doorgang vinden. In dergelijke gevallen zal Thuisgekookt nogmaals de incasso in gang zetten. We behouden ons het recht voor om het openstaande bedrag terug te vorderen door de betaling opnieuw uit te voeren via de opgegeven betaalmethode.Mochten de pogingen om de betaling opnieuw uit te voeren niet lukken, dan heeft Thuisgekookt.nl het recht om de schuld te verrekenen met de borg die aan het begin van de abonnementsperiode is betaald.Aanvrager erkent en gaat akkoord dat hoewel Thuisgekookt geen partij is tussen de Aanvrager en thuiskok, Thuisgekookt de betalingen accepteert namens de thuiskok. Als je betaling is toegevoegd aan het tegoed van Thuisgekookt, dan is de verplichting tot betaling aan de thuiskok voldaan. Thuisgekookt is hierna verantwoordelijk voor uitbetaling van het bedrag dat in de voorwaarden wordt genoemd.

SPECIFIEK GEDEELTE – 1-OP-1 KOPPELINGEN

Inleiding
Dit onderdeel van Thuisgekookt is een platform waarbij net als bij het ‘gewone’ Thuisgekookt Aanvragers en Koks bij elkaar worden gebracht. In dit bijzondere geval gaat het echter om aanvragers die (tijdelijk) in een kwetsbare positie zitten, en wordt daarmee wat extra’s gevraagd van de Kok.Wanneer via dit onderdeel een match tussen een Aanvrager en een Kok wordt gemaakt en de Kok deze accepteert, komt tussen de Aanvrager en de Kok een Afhaalovereenkomst tot stand. De Afhaalovereenkomst omvat de afspraken die de Kok en de Aanvrager via Thuisgekookt met elkaar maken. De Afhaalovereenkomst ziet toe op onder andere de prijs van de maaltijd, de wijze van betaling en op de bijzondere afspraken die worden gemaakt in het kader van de kwetsbaarheid, zoals frequentie van het koken, de wijze van brengen of afhalen en eventuele andere afspraken in het kader van sociaal contact. Deze afspraken worden door de Aanvrager en de Kok samen gemaakt, eventueel met behulp van de “Tussenpersoon” die de Aanvrager heeft aangemeld. Deze Tussenpersoon en Thuisgekookt zijn geen partij bij de Afhaalovereenkomst.

Hoe gebruik je de dienst Kok voor extra hulp?
Voor iedere Kok die zich heeft aangemeld bij Thuisgekookt bestaat er de mogelijkheid om aan te geven dat hij/zij zich ook beschikbaar stelt voor de dienst ‘Kok voor extra hulp’.Aanmelden van een Aanvrager kan op verschillende manieren en kan zowel door de Aanvrager zelf als door de Tussenpersoon. In tegenstelling tot bij het gewone Thuisgekookt bekijkt iemand van Thuisgekookt bij ‘Kok voor extra hulp’ iedere aanmelding en checkt of deze in aanmerking komt voor ‘Kok voor extra hulp’. Indien nodig kan Thuisgekookt om aanvullende informatie vragen of tips geven om Koks te werven. Als de Aanvrager daarna niet zelf een Kok selecteert vanaf de website, kan Thuisgekookt dat doen. We vragen de Aanvrager en de eventuele Tussenpersoon zelf ook nog na te gaan of deze match inderdaad aan de verwachtingen voldoet.

Betaling
De Aanvrager zal bij de aanvraag een indicatie hebben gegeven van zijn maximumbudget per maaltijd. In overleg met de kok worden definitieve afspraken gemaakt over prijs per maaltijd en wijze van betaling. Dit kan contant onderling plaatsvinden of via een automatische incasso via Thuisgekookt. In het geval van een automatische incasso gaat de Aanvrager akkoord met een boete van € 10,10 (de kosten die aan Multisafepay betaald moeten worden bij een mislukte incasso), die automatisch wordt opgeteld bij de volgende incasso.

Regels
De Kok en Aanvrager dienen zich aan de Algemene Regels [artikel 4] en de Huisregels te houden zoals die hieronder zijn weergegeven.
Huisregels Kok
Huisregels Aanvrager

Uitbetaalinformatie

Thuisgekookt is niet verantwoordelijk voor enig verlies als gevolg van het niet of foutief invullen van uitbetaalinformatie door jou.Iedere Thuisgekookt thuiskok die betalingen aanvraagt voor maaltijden die aangeboden worden via Thuisgekookt , benoemt Thuisgekookt als incassant, enkel en alleen voor het doel om de betalingen van Aanvragers te accepteren en uit te betalen aan thuiskoks.Iedere Thuisgekookt thuiskok gaat akkoord dat de betaling die via Thuisgekookt.nl wordt uitgevoerd, hetzelfde wordt behandeld als een betaling direct aan de thuiskok. De thuiskok dient de aangeschafte maaltijden aan de Aanvrager volgens de afgesproken manier uit te voeren en op dezelfde manier als hij/zij de betaling direct van de Aanvrager had ontvangen. Iedere thuiskok begrijpt dat een succesvolle ontvangst van de betaling door Aanvrager voorwaarde is om de uitbetaling aan thuiskok te kunnen doen. Thuisgekookt kan alleen uitbetalingen garanderen aan thuiskoks voor de bedragen die succesvol van Aanvragers ontvangen zijn.Uitbetalingen aan thuiskoks worden wekelijks gedaan op donderdag, vanaf een minimum uitbetalingsbedrag van € 20.

Help mij zoeken naar een passende thuiskok